Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Sklep Internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.angaretchka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia oraz zawrzeć umowę sprzedaży.

Sprzedający – ANGARA Katarzyna Bura, NIP 5262482505, REGON 147075981, ul. Rajska 1/79, 02-654 Warszawa, która w ramach swojej działalności prowadzi sklep internetowy dostępny pod domeną www.angaretchka.pl.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

Towary – produkty prezentowane w sklepie internetowym mogące być przedmiotem sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towarów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym prowadzącym sklep internetowy a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.angaretchka.pl.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.angaretchka.pl prowadzony jest przez firmę ANGARA Katarzyna Bura, NIP 5262482505, REGON 147075981, ul. Rajska 1/79, 02-654 Warszawa.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.angaretchka.pl, w tym składania i realizacji zamówień na towary dostępne w Sklepie, warunki płatności oraz dostawy, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; aktywne konto poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli.
 4. Zdjęcia towarów umieszczane są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku różniącymi się parametrami monitorów i ustawieniami wyświetlania obrazu na monitorach, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym lub modyfikacją.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do: korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie dla własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich, niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 8. Regulamin znajduje się na stronach Sklepu i jest dostępny dla każdego w każdym czasie. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i akceptacją postanowień w nim zawartych.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest posiadanie swojego konta w Sklepie lub podanie danych wymaganych do realizacji zamówienia przez Sprzedającego (danych kontaktowych i adresowych oraz adresu dostawy), dokonanie wyboru towarów, sposobu płatności, dostawy oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 2. W celu założenia konta w sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, dokonać akceptacji regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient jest zobowiązany do traktowania danych dostępowych do swojego konta w Sklepie jako informacji poufnej, w tym hasło jest informacją poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do swojego konta w Sklepie w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane są w dni robocze. Realizacja zamówienia złożonego w dniach wolnych od pracy rozpocznie się pierwszego kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sklep informacji o realizacji zamówienia. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie emaila na adres sklep@angaretchka.pl.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Klient dokonuje zamówienia i zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 3. Sklep ma prawo organizować oraz odwoływać wszelkiego rodzaju promocje i wyprzedaże. Promocji i rabatów w sklepie nie można łączyć, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. W przypadku błędu ze strony systemu obsługującego Sklep, który połączy promocje, zamówienie będzie nieważne.
 4. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary oraz zamówione usługi dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie (przelew bankowy, płatności on-line za pośrednictwem PayU) oraz na zasadach określonych przez Sprzedającego. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia będą anulowane.
 5. Wysyłka zamówienia nastąpi w terminie 1-7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu możliwie szybkiej wysyłki.
 6. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 7. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości Klient może odmówić jej odbioru sporządzając w obecności dostawcy protokół szkody z pisemnym zaznaczeniem, że odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki. Protokół musi być podpisany przez dostawcę oraz odbiorcę.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od momentu doręczenia towaru do Klienta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny.
 3. Przekroczenie terminu na złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ANGARA Katarzyna Bura, ul. Rajska 1/79, 02-654 Warszawa z dopiskiem ZWROT. Klient zobowiązany jest do zwrotu nabytego towaru na własny koszt. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep.
 6. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi przez Sklep.

REKLAMACJE

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności dostawcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w parametrach monitora i ustawieniami wyświetlania obrazu na monitorze Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.
 4. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktów oraz uszkodzenia mechaniczne.
 5. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail sklep@angaretchka.pl, w tytule email wpisując REKLAMACJA. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane kontaktowe Klienta, datę zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: ANGARA Katarzyna Bura, ul. Rajska 1/79, 02-654 Warszawa z dopiskiem REKLAMACJA wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, gwarantującym odpowiednią ochronę podczas transportu. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sklep poinformuje Klienta, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w Sklepie. Jeżeli w przypadku wymiany produktu na inny cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego – Klient zostanie poproszony o dopłatę różnicy, jeżeli niższa – Sklep zwróci różnicę.
 9. Reklamowany towar jest odsyłany Klientowi w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznanej reklamacji, koszt przesyłki pokrywa Sklep. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Klient.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających pełne bezpieczeństwo danych.
 3. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością Sklepu i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, korekty i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 5. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i akceptacją postanowień w nim zawartych oraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.